Principles of adapted justice towards children’s needs as vulnerable victims – requirements of Directive 2012/29/EU.


Георгиев, Георги (2017) Principles of adapted justice towards children’s needs as vulnerable victims – requirements of Directive 2012/29/EU. London Review of Education and Science, № 2 (22), (July-December). Volume XI. Imperial College Press, 2017. 400-406 p. ISSN: 1474-846X.


 Despite Bulgaria is considered a well developing democratic state, there is a single major gap in Bulgarian legislation that leaves a mark on our democratic development, namely – justice adapted towards children as witnesses or victims of crimes. // Въпреки, че на България се гледа като на една добре развиваща се демокрация, има един основен пропуск в българското законодателство, който оставя белег върху демократичното ни развитие, а именно адаптираното правосъдие към децата, като свидетели или жертви на престъпления.
  Статия
 children victims, crimes, adapted justice // деца-жертви, престъпления, адаптирано правосъдие
 Издадено
  20268
 Георги Георгиев

1. Димитрова, Я. (2018) Social work in the system of public professions In: Knowledge -International Journal Scientific Papers, Vol. 28. 6, Editor in chief Robert Dimitrovski, PhD, Skopje, 2018, p. 2063-2065, (p.2065). ISSN 2545-4439 (Print), ISSN 1857-923X (Online). –Global Impact & Quality Factor 1.322

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/