Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск


Цаневска, Венелина (2017) Риск мениджмънт – етапи и концепции за управление на банковия риск Списание "Социално-икономически анализи", 2017, № 2, с. 135-142, Print ISNN: 1313-6909, [Инд./Реф. в: ERIH PLUS, Citefactor, WCOSJ, ICI, Journal Factor]


 The publication examines the essence of risk management, in particular, the banking risk management. It is focused on the key stages of banking risk management, as well as the modern concepts in its operation.
  Статия
 risk, banking risk management, stages, concepts


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20266
 Венелина Цаневска

7. Генова, Д. Туризъм с отговорност към природата, сборник с доклади „Нови бизнес модели в туризма“, Изд. Авангард прима, София, ISBN 978-619-239-364-9, 2020, с. 144

8. Цонева, С. Популярните туристически дестинации – проблеми и перспективи, сборник с доклади „Нови бизнес модели в туризма“, Изд. Авангард прима, София, ISBN 978-619-239-364-9, 2020, с. 210

2. Gerunov, A. RISK MANAGEMENT: TYPOLOGIES, PRINCIPLES AND APPROACHES, Journal “Entrepreneurship”, 2019, Issue 2, Изд. УИ „Неофит Рилски“ , ISSN (print): 1314-9598, с. 224

3. Бянов, И. Глобални икономически промени, Изд. Ай анд Би, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-7281-46-0, с. 35

4. Бянов, И. Развитие на селското стопанство в Европейския съюз и влияние на Общата селскостопанска политика, Изд. Ай анд Би, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-7281-56-9, с. 212

5. Йорданова, Д. Възможности за ефективно управление на организационни кризи. Изд. ИВИС, В. Търново, 2019, ISBN 978-619-205-114-3, с. 103.

6. Йорданова, Д. Вызовы и возможности управления рисками инновационной деятельности организаций. Международный научный журнал „Научные горизонты“ № 12 (28) / 2019, ISNN 2587-618X, с. 39

1. Стефанов, Ц. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентноспособност в област Велико Търново. Изд. Фабер, Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-00-0879-8, с. 26

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/