"Международна интердисциплинарна конференция за езика и културата в славянски контекст (Братислава, 5 – 7 октомври 2016 г.)"


Константинова, Даниела (2017) "Международна интердисциплинарна конференция за езика и културата в славянски контекст (Братислава, 5 – 7 октомври 2016 г.)" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", XXVI, 2017 (1), с. 290 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN 0861-7902 (Print)


 Отзив за международната конференция Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach – Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru („Езикът и културата в славянски контекст – Климент Охридски и неговият принос за славянската и европейската култура“), проведена в Братислава от 5 до 7 октомври 2016 г.
  Отзив
 език, култура, славистика


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20262
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/