"Съпоставително изследване за лексикалната асиметрия в българския и чешкия език"


Константинова, Даниела (2017) "Съпоставително изследване за лексикалната асиметрия в българския и чешкия език" Проглас, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Кирил и Методий", XXVI, 2017 (2), с. 278 - 279 ISSN 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print)


 Резензия за книгата на Радост Железарова "Прояви на лексикална асиметрия между българския и чешкия език" София: ИК „Стилует”, 2015.
  Рецензия
 български език, чешки език, езикова асиметрия


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20261
 Даниела Константинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/