За същността на артпедагогиката чрез разграничение от арттерапията и педагогика на обучението по изкуство,


Марчева, Пенка (2017) За същността на артпедагогиката чрез разграничение от арттерапията и педагогика на обучението по изкуство, Сборник от Международна научна конференция "Наука, образование и иновации в областта на изкуството" - Пловдив, 12-13.10.2017 г.,ред. кол. Тони Шекерджиева-Новак ... и др., изд. АМТИИ - Пловдив,2017, с.109-118, ISBN 978-954-2963-23-3, COBISS.BG-ID 1284471780


 В представения доклад е очертана спецификата и спектъра на действие на артпедагогиката. Направено е разграничение между артпедагогика и педагогика на обучението по изкуство, както и артпедагогика и арттерапия.
  Доклад
 артпедагогика, арттерапия, педагогика на обучението по изкуство
 Издадено
  20243
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/