Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания


Гецов, Антон (2018) Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания В: Проблеми на устната комуникация. Книга единадесета. Отговорен редактор: чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 87–105, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1274590692.


 В изследването се прави опит да се представи историята на схващанията на българските езиковеди относно лингвистичния статус на словосъчетанията, съдържащи определяемо и приложение. Акцентът се поставя върху начина, по който различните автори интерпретират както граматическите отношения между компонентите на анализираните словосъчетания, така и конкретните синтактични връзки, чрез които се реализират тези отношения. Ако в миналото основният проблем е еклектичното смесване на обособяването с апозицията, в съвременните проучвания вниманието се фокусира върху трудността при идентификацията на синтактичните функции на компонентите на апозитивното словосъчетание. Ключовата причина за амбивалентната идентификация е, че без да се прилага универсален и непротиворечив критерий, като приложения се дефинират твърде различни и от семантична, и от морфологична гледна точка изреченски компоненти.
  Доклад
 синтаксис; апозитивни словосъчетания; приложение; граматически отношения; синтактични връзки; прилагане.
 Издадено
  20241
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/