Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини


Гецов, Антон (2018) Апозитивните словосъчетания като средство за създаване на фалшиви новини Медии и комуникации на 21. век. Том 2, брой 1/2018. Тема на броя: Медии и постистина. Главен редактор: проф. д-р Илиана Павлова. В. Търново. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, с. 80–84, ISSN 2603-3089 (Print). ISSN 2603-3801 (Online), COBISS.BG-ID – 1285464036.// http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/10


 В доклада се анализира манипулативният потенциал на една слабо разработена изреченска част в българския синтаксис – приложението, и на словосъчетанията, изградени от определяемо и приложение. Акцентира се върху апозитивните словосъчетания, образувани по модела съществително нарицателно име + съществително нарицателно име. Солидно се аргументира и богато се илюстрира ролята на словореда в този тип апозитивни словосъчетания за промяната на комуникативната интенция и за създаването – преднамерено или непреднамерено – на фалшиви новини в медийния дискурс.
  Доклад
 апозитивно словосъчетание; приложение; фалшиви новини; постистина.
 Издадено
  20240
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/