Към въпроса за разширените компоненти на апозитивните словосъчетания


Гецов, Антон (2017) Към въпроса за разширените компоненти на апозитивните словосъчетания Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию филологического факультета БашГУ (г. Уфа, 12–13 декабря, 2017 г.), отв. ред. О. П. Касымова, Уфа: РИЦ БашГУ, 2017, с. 43–57, ISBN 978-5-7477-4553-7.


 В доклада, който е част от по-голямо изследване на автора, се прави опит за актуализиране на синтактичния потенциал на приложението като второстепенна част на изречението и на апозитивните словосъчетания като цяло. Визира се един от структурните модели, по които се изграждат апозитивните словосъчетания, а именно – съществително нарицателно име + съществително нарицателно име. Представят се вариантите за разширяване както на определяемото, така и на приложението. Акцентира се върху спецификата на приложението не само като разширяваща, но и като разширявана част. Коментира се необходимостта за преосмисляне на същността на приложението, рутинно дефинирано само като едно съществително име, което пояснява, но дава и друго наименование, на друго съществително име.
  Статия
 
 Издадено
  20239
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/