Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания


Гецов, Антон (2017) Към въпроса за логико-семантичните отношения в апозитивните словосъчетания Проглас. Главен редактор: проф. д-р Николина Бурнева. Кн. 2, 2017, с. 246–254. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1119668196. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/ >


 Предмет на статията са въпросите, свързани с апозитивните словосъчетания в българския синтаксис. Маркират се основните изследователски проблеми, както и причините за статуквото. Акцентира се върху логическите отношения между компонентите на апозитивното словосъчетание. Изтъкват се основни гледни точки и се прави опит за критическо преосмисляне на традиционното за българската лингвистика тълкуване на приложението като второстепенна изреченска част. Обосновава се прилагането на комплексен подход, при който идентифицирането на логико-семантичните зависимости между определяемо и приложение е приоритетно Представя се логически аргументирана вътрешна класификация на словосъчетанията, образувани по модела съществително нарицателно + съществително нарицателно.
  Статия
 приложение, апозиция, апозитивно словосъчетание, логико-семантичен подход.
 Издадено
  20238
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/