Тематична лексика, славянски колокации и превод


Иванова, Ценка (2016) Тематична лексика, славянски колокации и превод Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Фабер: Велико Търново, с.687-695.


 Дефинирането на близостта и на различията между славянските езици изисква обособяване на видове структурни и лексико-семантични характеристики за всеки един от компонентите на антиномията. В този текст се поставя акцент върху особености на междуславянските лексико-семантични сравнения и на различната комбинаторика на идентичен езиков инвентар. Между колокациите като диференциален признак при близкородствени езици и тематично организираната лексика във всеки отделен език съществува пряка връзка и тя заема ключова позиция както в съпоставителните изследвания и дидактиката, така и в теоретичните и приложните аспекти на превода между славянски езици.
  Доклад
 Славянски езици, близки и различни езици, лексика, семантика, тематична лексика, колокации, превод.
 Издадено
  20231
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/