Проблемы перевода специализированной юридической лексики (на материале болгарских и русских юридических текстов). Диссертация на соискание ученой степени “доктор филологических наук”.


Хънтов, Владимир (2017) Проблемы перевода специализированной юридической лексики (на материале болгарских и русских юридических текстов). Диссертация на соискание ученой степени “доктор филологических наук”. Велико Търново, 2017. 485 стр.


 Съвременният етап на взаимоотношенията между България и Русия изисква прецизно правно оформяне в много области: правосъдие, политика, дипломация, хуманитарно сътрудничество, икономика и пр. В тази връзка особен интерес представлява преводът на специализираната юридическа лексика, включена в юридически текстове от различен тип. Този сектор на специализирания превод засега е един от най-трудните и недостатъчно добре изследвани и в България, и в Русия за двойката български език – руски език. Представеният дисертационен труд има научно-приложен характер. В него са решени актуални проблеми при превода на специализирана юридическа лексика от български на руски и от руски на български език в три тематични сфери: базова юридическа терминология; държавно устройство на България и Русия; административно-териториално устройство на България и Русия. Съставени са типови и конкретни схеми на еквивалентни съответствия при превод на специализирана юридическа лексика. Източници на изследвания материал са 263 юридически текста на двата езика от различни типове и равнища (вкл. от регионалното законодателство на Русия). Използвани са различни методи на изследване: описание; съпоставителен, компонентен, словообразувателен и морфемен анализ; сравнително-правов анализ (на нормативно и на функционално равнище). Особено внимание е отделено на влиянието на националните правни системи, типологията и структурата на държавното устройство на двете славянски държави върху процеса и резултатите на превода.
  Дисертация
 специализирана юридическа лексика; базова юридическа терминология; държавно устройство на България и Русия; административно-териториално устройство на България и Русия; сравнително-правов анализ (на нормативно и на функционално равнище)


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 
  20228
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/