Терминологични приноси на Диоклийски митрополит Калистос (Уеър) // Езикът на науката и науката за езика : Юбилеен сборник в чест на на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова / Съставители: Е. Петкова и др.


Питев, Божидар (2017) Терминологични приноси на Диоклийски митрополит Калистос (Уеър) // Езикът на науката и науката за езика : Юбилеен сборник в чест на на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова / Съставители: Е. Петкова и др. София, Издателство на БАН, с. 233-245. ISBN 978-954-322-891-1.


 Статията разглежда приноса на митр. Калистос (Уеър) за изграждането и развитието на съвременната английска православна християнска терминология. Погледът е насочен по-конкретно към богослужебната и аскетико-антропологическата терминологична подсистема, като се изследват подходите при създаването на английски съответствия на изходните гръцки термини: използване на съществуващата терминология; създаване на нови прозрачни и мотивирани термини; материално заемане.
  Статия
 Калистос, английска, православна, християнска, терминология
 Издадено
  20203
 Божидар Питев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/