Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula.


Драганова-Стойкова, Тамара (2018) Situational analysis of a type plan (algorithm) in the training on „Geography of countries” in the Balkan Peninsula. – In: Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2018, Vol 1, No 1, pp. 18–26. ISSN 2603-3879


 Статията представя изследване на правилата за характеризиране на страна и структурно-съдържателната рамка по география на страните в 11 държави. Изведени и обосновани са методическите особености на вариантите на алгоритми. Сравнени са структурно-съдържателните модели на обучението по география на страните. Ситуационният анализ на обучението по География на страните включва следните страни – Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия, Черна гора. Направена е едновременно паралелна съпоставка и с обучението по география на страните в България. Съдържателно-структурният анализ обхваща само задължителната подготовка на географското образование в гимназиалния етап и е извършена сравнителна характеристика по действащите учебни програми към настоящата учебна година. Концептуалната рамка на изследването е изградена от позициите на различни географски схващания за отношенията в системата „човек-общество-природа“.
  Статия
 география на страните, учебна програма, сравнителен анализ, ситуационен анализ, структурно-съдържателни модели на обучението по география на страните, правила и алгоритми за характеризиране на страна, методически особености, задължителна подготовка, гимназиален етап


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20200
 Тамара Драганова-Стойкова

1. Дерменджиева, С., П. Събева. Книга за учителя по география и икономика за 10. клас. София, Просвета, 2019, 136 с., с. 20. ISBN 978-954-01-3914-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/