Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo).


Йорданова, Даниела (2018) Risk Prioritization – prerequisites for successful management in the public sector (by the example of the municipality of Veliko Tarnovo). Сборник с научни изследвания от годишната конференция "Развитие на българската и европейската икономики- предизвикателства и възможности", Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28-30.09.2017 г., Велико Търново,Том 1, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, p.196-198. ISSN 2603-4093


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  20197
 Даниела Йорданова

1. Стефанов, Ц. "Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново", изд. Фабер, Велико Търново, 2018, ISBN 978-619-00-0879-8, на стр. 26.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/