Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България 06-07октомври 2016г.;с. 367-377; ISBN 978-619-208-118-8


Тянкова-Тодорова, Янка (2017) Правната фигура на синдика в производството по несъстоятелност на застраховател според новият Кодекс за застраховане. В Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България 06-07октомври 2016г.;с. 367-377; ISBN 978-619-208-118-8 Велико Търново


 В статията се разглеждат промените в Кодекса за застраховане, в сила от 01.01.2016 г., отнасящи се производството по несъстоятелност на застраховател, в частност измененията относно правната фигура на синдика в това производство.
  Статия
 производство по несъстоятелност, застрахователни дружества, Гаранционен фонд, синдик, несъстоятелност на застраховател


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  20190
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/