Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) Подготовка на учителя за урок с използване на информационни и комуникационни технологии Педагогически алманах, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2017, кн. 2., с. 135-146. http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol25/iss2/2


 Abstract: The successful use of information and communication technology in education mainly depends on preparing the lesson in advance. The article addresses some psychological, didactical and informational characteristics related to the use of technology in the classroom, which are a vital knowledge for the contemporary teacher.
  Статия
  information and communication technology in education, media, teacher preparation


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  20168
 Стоянка Георгиева-Лазарова

3. На стр. 264 Karaivanova-Konakchieva P. (2021). Synergy between games and technology in preschool environmental education. Pedagogika-Pedagogy Volume 93, Number 2, 2021 p. 260-270.

1. Цитиране на стр. 78 Конакчиева, П. Интерактивност в обучението на три-четиригодишните деца чрез система от мултимедийни игри по Околен свят. – В сб. Дни на науката 2019, Велико Търново, Фабер, с. 76 - 85, 2020. ISSN 1314-2283.

2. Цитиране на стр. 86 Марчева-Йошовска П. ОЦЕНКА НА ПОЛЕЗНИТЕ УМЕНИЯ НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ. Педагогически алманах, брой 2, 2019, с. 83-98. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/