ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2017) ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ. – Педагогика, 2017, година LXXXIX, кн. 1, с. 33-47. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308


 Методът смесено обучение е сравнително нов, но интересът към него се засилва, тъй като съчетава традиционните с иновативните практики. В настоящата статия анализираме научната литература в областта за последните три години с цел търсене отговор на основния въпрос: кои са най-важните фактори за успешното използване на смесени курсове за обучение? Според нас успехът на смесеното обучение зависи от: организацията на обучение, качеството на виртуалната среда и степента на готовност на ученици и учители във виртуалната среда. Съдържанието на статията: https://azbuki.bg/editions/journals/pedagogics/contents/326-pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-2/2770-lxxxix-1-2017
  Статия
 blended learning, face to face education, e-learning


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  20165
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Фактори за успешно прилагане на смесено обучение. – Педагогика, 2017, година LXXXIX, книжка 1, с. 33-47. ISSN 0861-3982. COBISS.BG-ID 1119662308 Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR https://azbuki.bg/editions/journals/pedagogics/contents/326-pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-2/2770-lxxxix-1-2017 Цитирано в: Марчева, П. Прилагане на смесено обучение при ученици със специални образователни потребности. – В: Сб. от Научно-практическа конференция „Смесеното обучение – модернизиране на образованието чрез технологиите“, София, 20 октомври 2017 г. Ред. С. Караджова. София: Джуниър Ачийвмънт България, 2018, с. 138-147. ISBN 978-954-8421-38-6; COBISS.BG-ID 1286294500 Цитат на стр. 139.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/