Социално-етични проблеми на съвременната икономика


Златева, Добринка (2017) Социално-етични проблеми на съвременната икономика сб. Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, сб доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. Катедра „Обща икономическа теория“. Отг. ред З. Младенова. Варна, Наука и икономика, ИУ Варна, 2017, с. 68-77. ISBN 978-954-21-0951-8; COBISS.BG-ID 1283892196


 Обект на изследване в този доклад са социално-етичните проблеми на икономиката. Анализира се икономиката като социално-етична цялост. Акцентира се на социално-етичните характеристики на икономическото поведение. Поддържа се тезата, че социално-етичният подход в икономическата теория е обективна необходимост.
  Доклад
 икономика, икономическа теория, социалност, етика, морал
 Издадено
  20155
 Добринка Златева

1. Врачовска, М. Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 67 ISBN 978-619-7281-50-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/