Блоков модел за развитие на креативността в професионалната подготовка на студентите педагози. В монографията Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите. с.91-97, PRIMAX, Русе. ISBN 978-619-7242-31-7.


Караиванова, Петя (2017) Блоков модел за развитие на креативността в професионалната подготовка на студентите педагози. В монографията Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите. с.91-97, PRIMAX, Русе. ISBN 978-619-7242-31-7. издателство PRIMAX, Русе


 В разработката се представя примерен блоков модел за стимулиране на креативността в учебната, учебно-изследователската и научно-изследователската дейност на студентите. Конкретизира се неговата резултативност в академичното взаимодействие. Систематизират се педагогическите условия за ефективното му приложение.
  Монография
  креативност, блоков модел за развитие на креативността, интерактивни форми и методи, равнища на креативност
 Издадено
  20137
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/