Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология.


Йонкова, Красимира (2017) Другата психология на Вилхелм Вундт: респект и вдъхновение за критическата психология. В: Творческите предизвикателства на критическата психология. Ред. Л. Георгиев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, с. 50-90. ISBN 978-954-07-4323-3 COBISS.BG-ID 1283760868


 Представени са методологичните и културно-исторически корени на идеята и метода на Критическата психология, идентифицирани в колосалния труд на Вилхелм Вундт "Volkerpsychologie", който разширява, задълбочава, размества и коригира в редица аспекти конвенционалните представи за природата на човека, духовността и общността. Предпоставен е повод за размисъл върху познати обекти в друга перспектива.
  Студия
 надиндивидуални психични комплекси, език, мит, религия, изкуство, право, държава
 Издадено
  20135
 Красимира Йонкова

2. Манолов, Манол. Автодискриминацията. Велико Търново: "ИВИС", 2019, 198 с. ISBN 978-619-205-112-9, цит. на с. 132

1. Георгиев, Л. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 598 с. ISBN 978 - 954 - 07 - 4520 - 6, цит. на с. 589.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/