Езоп и българският смехотворец Хитър Петър. – В: “45 години филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново, 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.322-328.


Радев, Радослав (2008) Езоп и българският смехотворец Хитър Петър. – В: “45 години филологически факултет. Юбилеен сборник. В. Търново, 2008. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”.322-328.


 Статията осмисля възприемането на Езоп и неговите басни у нас през Възраждането и начинът, по който басните се трансформират в анекдоти, за да означат смеховата дейност на Хитър Петър.
  Статия
 басня, анекдот, личност, смях, хумор
 Издадено
  20128
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/