A Comparative Study of Health Education Syllabi for Future Kindergarten Teacher's Training


Ангелова, Светлана (2017) A Comparative Study of Health Education Syllabi for Future Kindergarten Teacher's Training KNOWLEDGE – International Journal, 2017, 20 (4), pp.1639-1645. e – version ISSN 1857-923X, Print ISSN 2545-4439, GIF (2016) = 1.322 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]


 Статията представя сравнително теоретично изследване като част от изследователския проект „Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти – бъдещи детски учители (върху примера на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Висше педагогическо училище – Алексинац, Република Сърбия), реализиран през 2017 г. Сравняват се учебните програми по дисциплините „Хигиена и здравно възпитание”, „Педагогика на физическата култура в детската градина”, „Методика на физическото и здравното възпитание” и „Развитие на тялото и здравно образование с хигиена” в две висши училища: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филиал Враца, Република България и Педагогически колеж Алексинац, Република Сърбия. Прилагат се настоящите изисквания на Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG), според които учебните програми са „инструменти“ за вътрешна експертиза, както и за вътрешно осигуряване на качеството във висшите учебни заведения. В съответствие с тези изисквания, ключов показател за това изследване са целите, съответстващи на конкретната институционална стратегия – ясно фокусирана върху резултатите от обучението на студентите. Сред показателите в изследването е съдържанието на учебната програма, като представяне на спецификацията на целите, както и методите, които допринасят за обучението по дисциплините, свързани със здравното образование. Резултатите от изследването показват значително припокриване на показателите за сравнение, измерени според критериите за качество на висшето образование. Различията са свързани с представяната концепция за здравно образование на децата в детската градина, анализирана в контекста на водещите идеи и закономерности, отнасящи се до здравето.
  Статия
 child's health, syllabi, quality, standards, training
 Издадено
  20118
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/