Non-formal Health Education of Bulgarian Children – from Self-knowledge to Promoting Healthy Lifestyle


Ангелова, Светлана (2017) Non-formal Health Education of Bulgarian Children – from Self-knowledge to Promoting Healthy Lifestyle In: Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования. Ред. Е. Гетманская, А. Буров, С. Некрасов. Россия, Пенза: МЦНС „Наука и Просвещение“, 2017, с. 116-124. ISBN 978-5-907012-88-2


  Въпросът за изграждането на здравословен стил на живот на деца на възраст до 18 г. е в дневния ред на образователната ни система с въвеждането на промените в нормативната регулация на училищното образование. Здравословният стил на живот е алтернатива на неблагоприятните тенденции, по отношение на храненето и хранителния им статус, физическата активност, тютюнопушенето и употребата на алкохол. Съдържателното определяне на здравословният стил на живот го извежда на равнището на поведение, което насърчава здраве. Здравословният стил на живот се проследява през призмата на самопознанието като насоченост към рефлексията в нейните измерения – интелектуално, личностно, диалогично, праксисологично (по Т. Рябушкина). Взаимоотношенията „здраве – здравословен стил на живот“ се проследяват на фона на въвеждането на Стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Стандартът се имплементира в неформалните аспекти на здравното образование, чрез прилагане на личностно-ориентиран и компетентностен подходи. Неформалното образование способства създаването на гъвкава учебна среда, съобразно необходимостите от промяна в структурата на нагласите и убежденията на децата. Сред предлаганите неформални практики са: организирането на училищни кампании в подкрепа на здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека; организиране на доброволни дейности, свързани със здравето в и извън училище; организиране на училищни празници и събития, свързани със здравето, според световния календар, международни, европейски, национални, общински, местни, професионални и културни събития; участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; участие в клубове и неформални групи по интереси; организиране на обучения от връстници за връстници по здравно-образователни теми.
  Част от книга / Глава от книга
 child's health, healthy lifestyle, non-formal education, health education, standards.
 Издадено
  20117
 Светлана Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/