Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Ситуационен анализ на обучението по география на страните в средното училище на Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 247–252. ISSN 1313-230Х


 Статията представя ситуационен анализ на обучението по география на страните в Сърбия. SWOT-анализът обхваща задължителното географско образование в средното училище. Изведени са по критерии сходствата и различията между България и Сърбия при обучението за страните.
  Статия
 училищно географско образование, учебна програма, ситуационен анализ, SWOT-анализ, Сърбия, България, сходства и различия, учебна програма, учебно съдържание, структурен модел, вертикалните връзки, регионално-типологичен и ландшафтен принцип, краеведски принцип, структурно-съдържателна рамка


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20116
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/