Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Образователни проекции на училищното географско обучение в Сърбия. Сб. от Международна научна конференция УНИТЕХ'17 Габрово, Технически университет – Габрово, тематично направление „Образователни технологии”, 17-18 ноември 2017 г. Ред. И. Железаров. Габрово: Технически университет – Габрово, 2017, т. IV, с. 241–246. ISSN 1313-230Х


 Статията представя образователните проекции на училищната география в Сърбия. Изследвано е училищното географско образование и е представен ситуационен анализ на обучението по география. Концептуалният и контент-анализ на мястото, структурата и съдържанието, новите понятия и др. елементи на учебната програма обхващат задължителното географско образование в средното училище на Република Сърбия.
  Статия
 учебна програма, училищно географско образование, ситуационен анализ, концептуалнен анализ, контент-анализ, Сърбия, учебно съдържание, структура, нови понятия, регионален и типологичен подход, междупредметни връзки, смесен модел


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20115
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/