Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на географското образование в България, Хърватия, Македония и Сърбия. Сб. от Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, Велико Търново, 23-24 октомври 2015 г. Ред. Кр. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, т. V, с. 476–488. ISSN 1314-4065


 В статията са анализирани и съпоставени учебните планове и учебните програми за задължителното обучение по география на четири държави – България, Хърватия, Македония и Сърбия. Анализът представя сравнение по продължителността на задължителното образование по география, наименованието на учебния предмет, място в учебната програма, хорариум по класове и образователни цикли. Представени са тенденциите и препоръките за училищното географско образование като образователна политика.
  Статия
 учебни планове, учебни програми, сравнителен анализ, задължителна подготовка, образователни тенденции, училищно географско образование, география, България, Хърватия, Македония, Сърбия


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  20113
 Тамара Драганова-Стойкова

1. Добрева-Станкова, К. Сравнителен анализ на нормативната рамка спрямо знанията, уменията и компетентностите като очаквани резултати от обучението по география в прогимназиален етап в България, Македония, Русия и Испания. Сборник от Научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие” – 31 октомври 2018 г., Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, т. XIII, с. 365 - 383, 2019. ISSN 2603-3895 (Print), ISSN 2603-3860 (Onlain).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/