Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение.


Астарджиева, Татяна (2017) Проектът на Карел Крамарж за конституция на Русия и бялото движение. Сб. "Конституция и държавност", В. Търново,1 декември 2017 г., Ред. В. Търново: УИ "Св.Св. Кирил и Методий",


 
  Статия
 
 Под печат
  20105
 Татяна Астарджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/