Ролята на Милош Църнянски за формиране облика на сръбската литература в България


Седефчева, Валентина (2017) Ролята на Милош Църнянски за формиране облика на сръбската литература в България ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ, КОМУНИКАЦИИ. Международна научна конференция, 8 и 9 юни 2017 г. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново.


 Целта на изследването е да проследи рецепцията на сръбския писател Милош Църнянски в България. Въз основа на преведените на български език негови романи „Дневник на Чарноевич“, първа и втора книга „Преселения“ и „При хиперборейците“, на поемите „Суматра“, „Привидения“, „Ламентация над Белград“ и на критическите текстове посветени на писателя, се анализира неговата роля за оформянето на облика на сръбската литература в близкородствената в езиков, исторически и културен план българска среда. Методологията на предложения труд се позовава на съпоставителното изследване на южнославянските литератури и интертекстуалния транслатологичен анализ на преведените текстове. В резултат се стига до извода, че рецепцията на Милош Църнянски в България не съвпада напълно с тази в сръбската национална среда. Докато критиците в Сърбия обръщат преди всичко внимание на националната тематика, която е една от водещите в творчеството на Църнянски, то българските виждат в изобразяването на родното стремеж към изтъкване на славянската идентичност на сърбите и на всички славяни като част от европейската културна цивилизация. Затова картината на сръбската литература в България благодарение на присъствието на Милош Църнянски в нея надминава своя национален облик и разкрива светската си принадлежност.
  Статия
 Милош Църнянски, сръбска литература, българска литература, рецепция
 Под печат
  20098
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/