ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ХЪРВАТСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА СРЕДА


Седефчева, Валентина (2016) ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ХЪРВАТСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА СРЕДА Езици, култури, комуникации. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий": В. Търново


  Предложената тема проследява ролята на литературните преводи в реализирането на диалога между две родствени култури. На тази основа в диахрония се разглежда създаването на картината на хърватската литература в България в две фази: първата между XIX - XX век и втората от средата на XX столетие до наши дни. Изследва се ролята на преводача и читателския интерес, които определят изгледа на чуждата литература в своята култура. Използваната методология се позовава на съпоставителното изследване на южнославянските литератури и по-конкретно върху механизма на рецепция на близкородственото художествено творчество в транслаталогична перспектива.
  Статия
 превод, рецепция, хърватска литература, България.
 Под печат
  20097
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/