Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романите "Преселения" на М. Църнянски) // THE TRANSFER OF ARCHAIC LANGUAGE IN THE SOUTH SLAVONIC TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS “MIGRATIONS” BY MILOS TSERNIANSKI)


Седефчева, Валентина (2017) Преносът на архаична лексика в южнославянския превод (върху материал от романите "Преселения" на М. Църнянски) // THE TRANSFER OF ARCHAIC LANGUAGE IN THE SOUTH SLAVONIC TRANSLATION (ON THE MATERIAL OF THE NOVELS “MIGRATIONS” BY MILOS TSERNIANSKI) Мултикултурализъм и многоезиичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21-23 април 2016 г. Том I. Лингвистика. Фабер: Велико Търново, с. 575-584. ISBN 978-619-00-0646-6.


  The analysis interpreted the translation solutions, opportunities and problems in a transformation from Serbian to Bulgarian language of the archaic fragments in the novels “Migrations” by Milos Tsernianski. The article comments the high degree of similarity between the two languages. These fact can be the opportunity, but can be the difficulty too in the transformation of the original. The theoretical aspect of the analysis follows the scientific study of Iskra Likomanova “The Slavonic Translation”.
  Статия
 Тhe Slavonic translation, the novels “Migrations”, Milos Tsernianski, Serbian, Bulgarian language.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  20095
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/