"Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век.


Андреева, Десислава (2017) "Политиката е нашата душа". Политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през 70-те години на ХIХ век. Велико Търново: "Фабер", 628 с. ISBN 978-619-00-0667-1; COBISS.BG-ID: 1284745188


 Изследването е посветено на формите и особеностите на политическата комуникация в цариградския периодичен печат на българите през последното десетилетие преди Освобождението. В сърцевината на изследователското дирене попадат ролевите, познавателните и манипулативните прояви на възрожденския журналистически дискурс,който отразява политическата действителност и моделира колективната представа за нея. Според основната теза на автора, медийният дискурс във възрожденския вътрешен печат е сложно и многоаспектно по форма и съдържание явление, което изпълнява както традиционни, така и специфични политически роли, ориентирано е едновременно към взаимоизключващи се обществени ситуации (османска държава и вътреобщностна публична среда, както и към политическия контекст на Балканите и европейските държави и общества) и притежава респектиращ набор от техники и средства за въздействие върху политическите агенти, т. е. притежава възможности за упражняване на власт (дискурсивна власт). Ролята на пресата през Възраждането е да конструира работещ, полезен за националната програма модел на политическия свят в общественото съзнание и да интензифицира процеса на политическа еманципация на публиката, което предполага много по-дългосрочни политически ефекти от медийното въздействие, отвъд рамките на Възраждането. С политическото си съдържание, подтекст и намерения цариградската преса осъществява системна инвестиция в обществения потенциал на българите, полагайки опорните точки на тяхната модерна политическа култура. Важен практически резултат от изследването е и изготвеният за пръв път "Регистър на политически понятия и категории, употребени в дефинитивен контекст в цариградския печат (1869-1877).
  Монография
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  20093
 Десислава Андреева

2. Палангурски, Милко. Бащите на българската конституция. Мрежата на националната тъкан. Велико Търново: Фабер, 2019, ISBN: 978-619-00-0937-5. Посочване на стр. 234.

1. Атанасов, Християн. За икономиката, финансите, демографията и политиката. Още един прочит на вестник „Напредък” (1874 – 1877 г.). – В: Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век. XV национална научна конференция с международно участие, София, 1 ноември 2017, София: "За буквите - О писменех", 2018, с. 698-706, ISSN 1314-7099; COBISS.BG-ID:1248335844. Цитиране на стр. 699.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/