PR жанрове. Класически форми


Андреева, Десислава (2017) PR жанрове. Класически форми Велико Търново: "Фабер", 232 с. ISBN 978-619-00-0617-6; COBISS.BG-ID:1280968164.


 Учебно пособие, посветено на жанровите форми в медиарилейшънс. Описаните видове текст са организирани в таксономия, съобразена със световните теоретични опити за систематизация на жанровете в сферата. Обръща се внимание на технологията на създаването на ПР жанровете, като са включени полезни практически съвети. Фокусът пада върху класическите жанрови форми, където "текстът е господар". Предвидени са примери, въпроси и задачи за проверка на знанията, като акцентът е поставен върху сравнение между жанровете с цел изясняване на трудно забележимите граници между някои от тях или между тях и жанровите форми в съседните комуникационни сфери.
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  20092
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/