Епистемологически поглед към икономическата наука


Златева, Добринка (2018) Епистемологически поглед към икономическата наука УНСС, Научна конференция „Историята и философията на политическата икономия“, София: Издателски комплекс УНСС, 2018. с. 99 –104. ISBN 978-619-232-068-3


 На основата на убедеността, че за икономическите изследвания е необходима епистемологична и методологическа култура, докладът е опит да се обоснове тезата, че епистемологията може да бъде методологическа основа на икономическата теория. Като предварително знание, обуславящо познавателния модел, епистемологията е възможна организация на конкретното икономическо познание, е възможна база на теоретичния икономически анализ. Тя предлага по-високо концептуално ниво, по-високо равнище на концептуалната форма, от което конкретното изследване може да започне. Епистемологията спомага за изграждането на логическите и методологическите аспекти на изследването. На тази база в доклада авторът разглежда някои моменти от икономическата теория като епистемология.
  Доклад
 икономическа теория, епистемология, трансдисциплинарен подход, отразена икономическа реалност
 Издадено
  20090
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/