Петров, Людмил, Милена Алексиева, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3", Сборник от Международна научна конференция „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“, 2017 г., Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 19-23, ISSN: 2534-9317


Петров, Людмил (2017) Петров, Людмил, Милена Алексиева, Данаил Киров. Развитие и управление на спорта баскетбол "3 х 3", Сборник от Международна научна конференция „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“, 2017 г., Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 19-23, ISSN: 2534-9317 Сборник от Международна научна конференция „ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“, 17 – 18 ноември 2017 г., Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, с. 19-23, ISSN: 2534-9317


 DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT "BASKETBALL 3 X 3" Lyudmil Petrov, Milena Alexieva, Danail Kirov Abstract: The aim of the study is to analyze the development and management of 3 x 3 basketball sport in the Republic of Bulgaria during the 10-year period (2008-2017). The subject of research is the sports federations and organizations representing the management and development of 3 x 3 basketball in Bulgaria. The subject of research is the social norms and the factors influencing the development and management of sports 3 x 3 as a public domain.
  Статия
 Key words: 3 x 3 basketball, development, sport management


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20084
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/