Оказионалност и реклама


Бонджолова, Валентина (2005) Оказионалност и реклама Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТ, 2005, с. 269-277. ISBN 954-524-486-0.


 Разглеждат се проявите на оказионалност в рекламния текст във връзка с езикова игра.
  Доклад
 оказионалност, езикова игра, оказионализми, реклама, словотворчество
 Издадено
  20079
 Валентина Бонджолова

1. Коева, Силвия. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език.Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/