Експериментална проверка на ретротрансфера от немски към български език. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика и литературознание, 54, (1), сб. Б.


Коева, Янка (2016) Експериментална проверка на ретротрансфера от немски към български език. В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Паисиеви четения. Чуждоезикова лингвистика и литературознание, 54, (1), сб. Б. Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2015, 54, (1), сб. Б, с. 69-87, Print ISSN 0861-0029, НРС N 299


 В статията е представена експериментална проверка за доказване на положителен ретротрансфер на знания и умения от целевия немски (Е3) към родния български език (Е1).
  Статия
 експеримент, ретротрансфер, немски език, български език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20068
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/