За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс.


Белчева, Весела (2014) За езиковата комуникация и интеркултурната компетентност в съвременния образователен дискурс. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 9–12, ISBN 978-954-2968-77-1, COBISS.BG-ID 1267736292


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20054
 Весела Белчева

1. Здравкова, Б. За интеркултурната компетентност на съвременния учител. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, цит. на с. 145, ISBN 978-619-205-024-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/