Belcheva, V. Maria Montessoris methodischer Ansatz im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule.


Белчева, Весела (2014) Belcheva, V. Maria Montessoris methodischer Ansatz im Kontext des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. In: Analele Universitâţii Spiru Haret. Seria Filologie. An XVIII, nr. 18, 2013. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2014, 23-30,ISSN 1454-8291


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  20053
 Весела Белчева

2. Чуховска, Д.: Хуманистични концепции за развитие на езика в предучилищна възраст. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, 137-143, ISBN 978-619-205-024-5

1. Чуховска, Д.: Дисертационен труд Развитие на комуникативна и речева компетентност на 6-7-годишните деца (теоретико-приложен модел, основан на гещалт теорията). В. Търново, 2015, с. 81-82.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/