Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca.


Белчева, Весела (2014) Езикът като мост: за многоезичността, многоезичието и английския като lingua franca. Сб. Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. В. Търново: Ивис, 2014, 179–188, ISBN 978-954-2968-77-1, COBISS.BG-ID 1267736292


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  20052
 Весела Белчева

5. Chirimbu, S., Chirimbu, A.-M. The phenomenon of interculturality in the European space. In: Белчева, В., Станчев, С., Вълчева, Пл. (съст.). Сборник "Чуждоезиковото обучение между минало и настояще" // Foreign language teaching between past and present. Велико Търново: Ивис, 2018, цит. на с. 98. ISBN 978-619-205-107-5

1. Chirimbu, S., Goran, L., Barbu-Chirimbu, A.: Multilingual and multicultural Europe: a new approach of learning foreign languages? В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, цит. на с. 98, ISBN 978-619-205-024-5

2. Авгинова-Николова, Е. За някои вярвания и обичаи на българите и гърците, свързани с хляба. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, цит. на с. 53, ISBN 978-619-205-024-5

3. Христова, М. Езиковата картина на света като важен аспект на обучението по чужд език. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, цит. на с. 40, ISBN 978-619-205-024-5

4. Чуховска, Д.: Хуманистични концепции за развитие на езика в предучилищна възраст. В: Сб. „Език, култура и лингводидактика”. В. Търново: Ивис, 2016, цит. на с. 137, ISBN 978-619-205-024-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/