Българската икономика десет години в Европейския съюз


Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в Европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България - В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, Рецензенти: Каракашева, Л., Дянков, С., София: FastPrintBooks, 2017, с.149-163. ISBN: 978-619-7312-71-3 COBISS.BG-ID 1284530148


 Присъединямането към един голям и претенциозен пазар разкрива възможности, но и поставя на изпитание икономиката. Уроците от успехите и неуспехите на България и другите страни могат да послужат като кригиращ механизъм за водените европейски и национални политики.
  Статия
 ЕС, единен пазар, секторни политики на ЕС, външноикономически отношения, България


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20051
 Иван Бянов

1. ГОДИШЕН ДОКЛАД 2018 ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ В БЪЛГАРИЯ: ОЦЕНКИ И ОЧАКВАНИЯ Тема на фокус: „Десет години от началото на глобалната финансово-икономическа криза – поуки и необходими реформи”, Стр. 138, ISSN 1314-8893

2. Маринов, Е. (2018). Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Сп. Икономическа мисъл, 6/2018, с. 63-82. ISSN: 0013-2993 (EBSCO, RePEC, CEEOL)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/