Българската икономика десет години в Европейския съюз


Бянов, Иван (2017) Българската икономика десет години в Европейския съюз Прилагане на ОСП и развитие на селското стопанство в България - В: Българската икономика десет години в Европейския съюз, Рецензенти: Каракашева, Л., Дянков, С., София: FastPrintBooks, 2017, с.149-163. ISBN: 978-619-7312-71-3 COBISS.BG-ID 1284530148


 Присъединямането към един голям и претенциозен пазар разкрива възможности, но и поставя на изпитание икономиката. Уроците от успехите и неуспехите на България и другите страни могат да послужат като кригиращ механизъм за водените европейски и национални политики.
  Статия
 ЕС, единен пазар, секторни политики на ЕС, външноикономически отношения, България


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  20051
 Иван Бянов

1. Годишен доклад 2018 икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания Тема на фокус: „Десет години от началото на глобалната финансово-икономическа криза – поуки и необходими реформи”, Институт за икономически изследвания при БАН, авторски колектив Доц. д-р Виктор Йоцов – ръководител на проекта Резюме / Част първа (1), (2), (7) и (8) Проф. д.ик.н. Гарабед Минасян Част първа (3), (4.2) Проф. д-р Победа Луканова Част първа (6) Доц. д-р Григор Сарийски Част първа (5) Доц. д-р Даниела Бобева Част втора Гл. ас. д-р Димитър Златинов Част втора Ас. д-р Недялко Несторов Част първа (4.1). ISSN 1314-8893 София: Горекс Прес, 2018, Цит. с. 138

2. Маринов, Е. Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. – Икономическа мисъл, 2018, 6, с. 63-82. ISSN 0013-2993 (EBSCO, RePEC, CEEOL) Цит. с.64

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/