Алексиева, Милена и Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА. 2017 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 / Маргарита Гечева - Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317


Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена и Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА. 2017 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 / Маргарита Гечева - Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317


  Целта на експеримента е да се установи ефективността на приложената специализирана методика за 13-14-годишни баскетболистки в спортни училища. За реализиране на целта са поставени следните задачи: 1. Да се установи нивото на изследваните показатели по отношение на физическата дееспособност при 13-14-годишни ученички преди експерименталното въздействие. 2. Да се проследят и сравнят промените, настъпили в изследваните групи, след прилагане на специализирана методика за обучение по баскетбол в спортни училища. 3. Да се установят прирастите в средните нива на изследваните показатели при контролната и експерименталните групи.
  Доклад
 баскетбол, спортни училища, физическа дееспособност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  20027
 Милена Алексиева

1. на стр. 190 в Петкова, М., П. Павлова. Установяване нивото на спортната подготвеност на 8 –10-годишни кикбоксьори. 2019, сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/