Алексиева, Милена, Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА


Алексиева, Милена (2017) Алексиева, Милена, Маргарита Гечева. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ДИНАМИКАТА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА БАСКЕТБОЛИСТКИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА Международна научна конференция на тема „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" стр. 30-34 ISSN:2534-9317 COBISS.BG-ID - 1288420836


  Целта на експеримента е да се установи ефективността на приложената специализирана методика за 13-14-годишни баскетболистки в спортни училища. За реализиране на целта са поставени следните задачи: 1. Да се установи нивото на изследваните показатели по отношение на физическата дееспособност при 13-14-годишни ученички преди експерименталното въздействие. 2. Да се проследят и сравнят промените, настъпили в изследваните групи, след прилагане на специализирана методика за обучение по баскетбол в спортни училища. 3. Да се установят прирастите в средните нива на изследваните показатели при контролната и експерименталните групи.
  Доклад
 баскетбол, спортни училища, физическа дееспособност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  20027
 Милена Алексиева

1. на стр. 190 в Петкова, М., П. Павлова. Установяване нивото на спортната подготвеност на 8 –10-годишни кикбоксьори. 2019, сп. Педагогически алманах, Том 27, бр. 2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/