Нравствени отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците.


Георгиев, Георги (2017) Нравствени отношения между педагогическите специалисти и възпитаниците. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 17-18.11.2017г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2017, с.35-40. ISSN: 2534-9317.


 Building a positive moral relationship between pedagogical specialists and graduates is a very delicate and lengthy process. The need to find the right approach to children in contemporary reality puts a dilemma on one or two teachers, regardless of their professional experience. In the present work, we focus on building positive moral relations in the pedagogical process on the basis of mutual cooperation and trust.
  Доклад
 pedagogical specialists, alumni, moral relations, cooperation, mutual trust
 Издадено
  20021
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/