Гроздев, К. Игрите с пясък за формиране на здравна култура в предучилищна възраст.


Гроздев, Калин (2017) Гроздев, К. Игрите с пясък за формиране на здравна култура в предучилищна възраст. сп. Педагогически алманах, бр. 1., Унив. издат. "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново


 Авторът на статията представя резултатите от социално-педагогическо изследване на функциите на заниманията с пясък в образователния процес. Подлага на проверка хипотезата, че в заниманията с пясък съществуват неоползотворени възможности за формиране на здравната култура на 5 - 7-годишните деца. Обосновава значението на заниманията с пясък за осъществяване на профилактични, превантивни и развиващи функции в домашното възпитание и в задължителната двугодишна подготовка за училище.
  Статия
 игри с пясък, здравна култура, задължителна двугодишна подготовка на децата за училище
 Издадено
  20010
 Калин Гроздев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/