Възпитателно-развиваща роля на произведенията на традиционното приложно изкуство в предучилищното детство


Гюлчев, Николай (2017) Възпитателно-развиваща роля на произведенията на традиционното приложно изкуство в предучилищното детство Сборник. Международна научна конференция "Фолклор и образование - актуално състояние и перспективи".


 ВЪЗПИТАТЕЛНО-РАЗВИВАЩА РОЛЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ТРАДИЦИОННОТО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ДЕТСТВО Резюме: Предучилищното детство е възрастта, в която се създават благоприятни условия за активно развитие на способностите, на нагледно-образното мислене, творческото въображение и други качества за естетическо усвояване на действителността. Произведенията на традиционното приложно изкуство са сетивен образ на времето и пренасят в естетическата реалност, в която са създадени. Те са носители на непреходни за общността ценности и са градивно средство за опознаване на корените и богатството на фолклорното пластично наследство. В доклада, за разкриване в учебната дейност на своеобразието и обредната обвързаност на произведенията на изобразителния фолклор, са анализирани образци на народно облекло и на украсата, изградена чрез българска народна шевица. Изведени са игрови технологии, свързани с осмисляне на условността на изображението, на образния език на приложните изкуства. ВОСПИТАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Резюме: В дошкольном возрасте создаются благоприятные условия для активного развития способностей, наглядно-образного мышления, творческого воображения, и других качеств для эстетического восприятия действительности. Произведения традиционного прикладного искусства являются сетивным образом времени и связывают нас с эстетической реальностью, в которой они созданы. Они являются носителями непереходных для общности ценностей и созидательным средством фольклорного пластического наследия. В докладе для раскрытия в учебной деятельности своеобразия и обредной обязанности произведений изобразительного фольклора анализированы образцы национальных нарядов, украшенные болгарской народной вышивкой. Разработаны игровые технологии, связанные с пониманием условности изображения и образного языка прикладных искусств. THE EDUCATIONAL-DEVELOPING ROLE OF WORKS OF THE TRADITIONAL APPLIED ART IN THE PRE-SCHOOL CHILDHOOD Abstract: Pre-school childhood is the age at which favorable conditions are created for active development of the skills, the demonstrative visual thinking, creative imagination and other qualities for aesthetic absorption of reality. The works of traditional applied art are a sensory image of the time and they can transfer the child to the aesthetic reality in which they are created. They are bearers of enduring values for the community and are a means of discovering the roots and richness of the folklore plastic heritage. In the report, in order to reveal the educational activity for the uniqueness and the ritual connection of the works of the pictorial folklore, models of folk clothing and decorations were analyzed, created with Bulgarian folk embroidery. Gaming technologies have been developed, related to understanding the conditionality of the image, the imagery of the applied arts.
  Доклад
 Ключови думи: обред, традиционно приложно изкуство, предучилищна възраст
 Под печат
  20008
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/