Оказионализмите като част от динамиката на лексикалната система


Бонджолова, Валентина (2017) Оказионализмите като част от динамиката на лексикалната система Български език / Bulgarian Language 64 (2017), 3, 19–29. ISSN 0005-4283.


 Статията разглежда оказионализмите като специфична речева подсистема със свои закономерности, която е част от динамиката на лексикалната система в съвременния етап. Въз основа на материал от медийни и рекламни текстове се анализират някои основни признаци на тези оригинални емоционално-оценъчни иновации, създадени за нуждите на конкретен комуникативен акт. Коментират се парадигматичните им отношения с други лексикални единици.
  Статия
 оказионализъм, лексика, иновация, словообразуване, словотворчество
 Издадено
  20003
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/