Обсценната лексика в българското медийно пространство


Бонджолова, Валентина (2017) Обсценната лексика в българското медийно пространство Опсцена лексика у српском jезику. Зборник радова са истоименог научног скупа. Уредник: Јордана Марковић. Ниш, 2017, 21-43. ISBN 978-86-7379-441-9.


 Обект на изследване и анализ са регистрираните в печатните и електронните медии тематични групи вулгаризми, чиято употреба е свързана с непосредственото изразяване на емоции, с повишената експресивност на текстовете или е лингвистично средство за провокиране на обратна реакция. Отбелязват се също начините за тяхното недоизказване и прикриване във връзка с осъществяваната цензура и автоцензура. Обръща се внимание на функционирането им при публично говорене и в телевизионни формати като средство за забавление.
  Статия
 медии, език, обсценна лексика, вулгаризми, цветна лексика
 Издадено
  20002
 Валентина Бонджолова

1. Орлин Спасов. Възбудени читатели: поезията като средство за коментар в онлайн форумите. // Медиалог/ Medialog, бр. 6/2019, 8-29. Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. ISSN 2535-0846. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=818617 Цит. на с. 25.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/