Лекционен курс по хармония


Булева-Петрова, Марияна (2017) Лекционен курс по хармония Пловдив: Астарта, 160 с. ISBN 978-954-350-251-6


 Съдържа цикъл лекции по дисциплината хармония, обхващащ разделите Диатоника и Хроматика. Предназначен е за студенти от различни музикални специалности, като може да бъде адаптиран и за средното музикално образование.
  Учебник / Учебно помагало
 хармония, диатоника, хроматика, тризвучия, четиризвучия, алтеровани акорди.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  19994
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/