Марк – „тълкувателят на Петър“. – В: Мисъл, слово, текст. Том IV.


Събев, Павлин (2017) Марк – „тълкувателят на Петър“. – В: Мисъл, слово, текст. Том IV. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2017, с. 45-57. ISSN 2534-9694


 В статията е проблематизиран въпроса за самоличността на автора на второто канонично евангелие. Разгледани са различни текстови версии на евангелието и връзката им с Евангелието според Йоан.
  Статия
 Марк, Петър, Йоан, евангелие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  19992
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/