Исторически път и перспективи за развитие на законовото регулиране на счетоводството в България


Велева, Майя (2015) Исторически път и перспективи за развитие на законовото регулиране на счетоводството в България


 Настоящата разработка има за цел да проследи развитието на нормативната уредба на счетоводството в Република България, представяйки основните периоди от възникването и до днес, както и бъдещите перспективи за подобрение на законодателството. За да действа ефективно икономиката на една страна, тя трябва да се основава на традиции и опит що се отнася до правните норми, както и непрекъснат стремеж към внедряване на нови технологии и методи, които вече са били изпитани. В това отношение българското законодателство, и в частност счетоводното, преминава през изключително много промени, някои от тях - адекватно реагиращи на условията, а други – не толкова сполучливи. Въпреки това, правно-нормативната уредба на счетоводството в България се стреми все повече да заимства от примера на развитите държави, като прилага закони в съответствие с изискванията и равнището на развитие на страната.
  Доклад
 Регламентация,счетоводство,България,история, перспективи
 Под печат
  19971
 Майя Велева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/