Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България


Велева, Майя (2016) Историческо развитие и перспективи на управленското счетоводство в България Социално-икономически анализи, В. Търново, Том 8, Брой 2


 Управлението на всички стопански единици изисква в тях да бъдат осъществявани основните управленски функции – контрол, планиране, прогнозиране, регулиране, целеполагане и организиране. Те са част от управленския процес и от тях зависи изпълнението на поставените цели в съответствие с мисията на конкретната организация. В тази сложна система на зависимости важен фактор е извършването на счетоводната дейност, тъй като тя допринася за правилното управление на дадена организация. През последните десетилетия започна да се акцентира върху същността на сравнително ново направление за счетоводната теория – управленското счетоводство. Настоящата разработка има за цел да изследва развитието на управленското счетоводство в страната ни, проследявайки основните етапи от историята, както и бъдещите перспективи за неговото усъвършенстване чрез прилагане на нови, утвърдени подходи и методи. За да се разкрие мястото на управленското счетоводство в системата на счетоводството, първо е необходимо исторически да се проследи развитието на счетоводната теория и практика.
  Доклад
 Управленско счетоводство,история,развитие, перспективи


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  19958
 Майя Велева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/